Ринок банківських послуг в Україні

Рейтинг@Mail.ru

ВИСНОВКИ

Виходячи з проведеної роботи, можна зробити наступні висновки і пропозиції.
Концепція розвитку банківської системи — спеціалізація на обслуговуванні групи підприємств, зв’язаних між собою або взаємними поставками продукції (технологічним циклом) або галузевою належністю. Дана спеціалізація дозволить комерційним банкам більш чітко орієнтуватись на ринку споживачів банківських послуг і дасть можливість планувати діяльність банку на перспективу.
Перспективним напрямком для розширення сфери банківських послуг — є послуги в галузі електронного сервісу з метою підвищення ефективності банківських послуг. Багато банків вже сьогодні могли б частково чи повністю вести фінансовий менеджмент фірм-клієнтів.

Продовжуватиме розвиватись картковий ринок України. Адже у сучасному світі платіжна картка — це найбільш зручний та престижний спосіб здійснення повсякденних платежів. Банкам слід мати на увазі, що надалі їх клієнти все більше будуть відчувати необхідність у подібних електронних засобах. З цієї сторони — це дозволить їм підвищити ефективність банківського обслуговування і сервісу для своїх клієнтів, а також захистити свою нішу на ринку, збільшити оборотний капітал.
Зберігатиметься тенденція до зростання депозитних послуг, а саме — урізноманітнення пропонованих ними депозитних послуг (депозитні програми). Необхідна розробка ефективної депозитної політики для залучення якомога більшої частини потенційних клієнтів.  Відкриття депозитних вкладів на сьогодні є першим етапом співпраці банку і клієнта; встановлення взаємовідносин через відкриття депозитного рахунку дозволяє зацікавити клієнта в отриманні подальших послуг комерційного банку і сформувати механізм різнопланової співпраці “клієнт-банк”, який характеризується високим ступенем довіри, мінімізацією ризику та зацікавленістю сторін в ефективній діяльності кожного із суб’єктів.
Зростання конкуренції на депозитному ринку за умови одночасного зниження відсоткової ставки визначає необхідність для банківських інститутів запровадження якісно нових депозитних інструментів, використання яких забезпечує клієнтам банку можливість їх реалізації як фінансових активів при здійсненні кредитних операцій. У подальшому це стане передумовою для використання депозитних інструментів на фондовому ринку.
Ріст довгострокових депозитів дозволить змінити структуру кредитних вкладень, тобто зростатиме частка довгострокових кредитів.
Важливим для банків залишається збільшення асортимента кредитних послуг, конкурентні процентні ставки, зручність погашення, способи погашення кредитної заборгованості і навіть наявність програм з реструктуризації кредитної заборгованості у випадку труднощів з виплатою кредиту.
Аналіз сучасного стану ринку цінних паперів та тенденції його розвитку дозволяє виділити три найбільш перспективні напрямки діяльності комерційних банків:
а) випуск та первинне розміщення цінних паперів клієнтів — андеррайтинг.
б) звичайна інвестиційна робота на фондовому ринку.
в) трастові послуги по цінних паперах.
Ринок цінних паперів представляється як ефективний механізм функціонування ринкової економіки, інструмент мобілізації фінансових ресурсів та заощаджень населення, оптимального перерозподілу засобів, підвищення активності людини як реального власника.
Взаємодія банків з учасниками інвестиційного процесу полягає в постійному аналізі інвестиційного ринку і наданні суб’єктам консультаційних послуг щодо ефективного вкладення їхніх капіталів, а також розширення трастових операцій банків. Це дасть змогу банкам ефективніше використовувати ресурси своїх клієнтів, збільшити їх доходність.
Зовнішньоекономічна діяльність — це перспективний напрямок діяльності банків, який на сьогодні розвинутий слабо, але від розвитку якого залежить в певній мірі існування українських банків. Вони змушені вести конкурентну боротьбу з іноземними банками.
В умовах, коли ринок довгострокових кредитів слабо розвинений, порятунком для економіки може бути лізинг. Враховуючи це, банки вбачають у застосуванні лізингової схеми фінансування не стільки можливості розширення спектру послуг, скільки вихід із нинішньої ситуації з кредитуванням. В першу чергу передбачається використовувати фінансовий лізинг. Банки мають враховувати специфіку клієнта і підбирати гнучкі умови оформлення лізингової операції.
В Україні є великий потенціал для відродження сфери обігу дорогоцінних металів і каміння. Одна із найсуттєвіших передумов полягає в тому, що комерційні банки можуть і повинні проводити операції на ринку дорогоцінних металів України. Зрештою, і НБУ зацікавлений в участі комерційних банків, бо маючи запаси золота, банки стануть більш ліквідними.
Окрім традиційних кредитних, операційних, інвестиційних, все більшого значення і розвитку набувають послуги похідного характеру: довірчі, інформаційні, експертно-аналітичні, консультаційні, гарантійні, факторингові, лізингові, та інші. Широка диверсифікація операцій та послуг дозволить банкам зберігати високий авторитет на економічну перспективу навіть за умов несприятливої господарської кон’юнктури.
Оскільки залучення клієнтів у той чи інший банк значною мірою зумовлюється якістю обслуговування, надзвичайної ваги набуває проблема зміни психології банківського працівника. Ситуація, як правило, не вимагала від нього бути висококваліфікованим спеціалістом в партнерських стосунках з клієнтом, і пропонувати йому ефективні форми співробітництва та взаємодії.
Суттєвим і основним недоліком, чому банки не виконують багатьох банківських операцій, які успішно пропонують своїм клієнтам банки економічно розвинутих країн — це недосконалість законодавчої бази, а також не достатня матеріально-технічна база багатьох банків.
Серед найбільш важливих тенденцій які спостерігаються у банківському бізнесі як України так і світу - є ріст числа пропонованих банками послуг, загострення конкуренції між національними та іноземними банками, ріст застосування автоматизованих систем та електронних засобів передачі фінансової інформації, концентрація банків з відповідним зменшенням їх кількості, інтернаціоналізація фінансових ринків, збільшення ризику фінансового краху банків. Перелічені тенденції суттєво змінили банківську справу в Україні.