Ринок банківських послуг в Україні

Рейтинг@Mail.ru

Шляхи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні

3.2 Шляхи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні

 

Процес формування ринкових відносин в економіці України поступово стимулює зростання попиту на послуги установ кредитної системи як з боку суб'єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб. Су­часні особливості організації бізнесу визначають потреби підприємств не ли­ше у традиційному кредитно-розрахунковому банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі різноманітних послуг комерційних банків, спроможних забезпечити оптимальні умови для ефективного, прибуткового господарювання своїх клієнтів.

Щодо самих банківських установ, то потреба у розширенні діапазону їхніх операцій об'єктивно випливає з умов конкурентного середовища, яке поступово складається на вітчизняному ринку. Крім того, в умовах кризових явищ в економіці країни, спаду виробництва, інфляції традиційні кредитні операції банків неспроможні забезпечити їм належний рівень прибутковості, що поглиблює тенденції до універсалізації банківської справи та створення повноцінного ринку банківських послуг.
Активний розвиток та розширення сфер діяльності банків вимагає ок­реслення пріоритетних напрямків упровадження нових послуг, на яких по­винні бути сконцентровані зусилля.
Серед них можна відзначити: трастові операції; консультаційно-інфор­маційні послуги; допоміжні операції, пов'язані із забезпеченням господар­ської діяльності клієнтів; удосконалення традиційних банківських послуг, насамперед депозитно-позичкових.
В Україні серед перспективних напрямків функціонування комерційних банків особливе місце може належати трастовим операціям, які передбача­ють управління майном та виконання інших послуг в інтересах і за доручен­ням клієнта на правах його довіреної особи. При здійсненні трастових опе­рацій банк на підставі укладеного договору або за заповітом набуває відпо­відних прав і виступає розпорядником певного майна на користь довірителя чи третьої особи.
У промислово розвинутих країнах трастові послуги вже давно посідають одне з провідних місць серед широкого набору операцій, які здійснюють ко­мерційні банки. Розвиток цього виду послуг був зумовлений потребами підприємств та домашніх господарств у правильному розпорядженні їхніми коштами, передачі їх іншим особам, оптимальному управлінні ризиками при здійсненні різноманітних фінансових операцій, а також обставинами, що ви­магають певного досвіду і професійних знань, необхідних для нормального управління майном. І хоча надання трастових послуг може здійснюватися спеціалізованими компаніями та страховими фірмами, однак комерційні банки, що мають значний досвід і широкі можливості з виконання таких функцій, як облік операцій, зберігання цінностей у сейфах, депозитні опе­рації, фінансовий аналіз і прийняття рішень, займають, безумовно, лідиру­ючі позиції у даному сегменті ринку. При цьому трастові послуги можуть надаватися як фізичним, так і юридичним особам.
Трастові операції банків для фізичних осіб включають: 1) розпоряджен­ня спадщиною на підставі заповіту (виявлення і збір усіх активів спадщини, забезпечення їхнього збереження, сплата податків, боргів і адміністративних видатків, розподіл майна між спадкоємцями); 2) управління майном клієнта за дорученням (зберігання довіреного майна і коштів, інвестування їх у різні види активів, розпорядження отриманими доходами і основною сумою на користь довірителя); 3) агентські послуги (збереження цінностей, оренда сейфів, управління активами за вказівками клієнта); 4) опікунство та забез­печення збереження майна недієздатних осіб, у тому числі неповнолітніх спадкоємців.
Важливе місце у трастовій діяльності комерційних банків розвинутих країн належить також обслуговуванню юридичних осіб,  для яких банки мо­жуть: по-перше, розпоряджатися активами (насамперед портфелями цінних паперів підприємств, заставленим майном, під яке випускаються облігації, а також коштами пенсійних фондів приватних компаній); по-друге, здійсню­вати агентські операції, що передбачають виплату дивідендів за акціями кор­порацій, процентів за облігаціями, зберігання акцій з передовіреним правом голосу; по-третє, тимчасово управляти справами підприємства в разі його реорганізації або банкрутства.
В Україні розвиток трастових послуг комерційних банків за розглянути­ми напрямками поки що стримується через відсутність належної законодав­чої бази, яка б регламентувала банківську діяльність у відповідних сферах. Наявні вади чинного законодавства, що має регулювати відносини довірчої власності, суттєво обмежують можливості банків у здійсненні трастових опе­рацій, не сприяючи активному розвиткові цього сегменту ринку банківських послуг. Тому на сьогодні як перспективний напрямок організації трастових послуг у нашій країні можна виділити операції з цінними паперами за дору­ченням клієнтів. Цей вид послуг може стати основою для подальшого роз­витку інших типів трастових операцій в міру становлення ринкових відносин та створення належної правової бази для здійснення операцій з управління майном за дорученням [23, с. 242].
Серед найприйнятніших видів трастових операцій банків з цінними па­перами доцільно відзначити такі:
1. Інвестиції у цінні папери та їх продаж за дорученням, від імені і за ра­хунок коштів клієнтів, що є власниками відповідних портфелів. При цьому комерційний банк залежно від умов укладеного договору може виступати або як агент свого клієнта, виконуючи його інструкції з купівлі-продажу цінних паперів, або як самостійний розпорядник інвестиційного портфеля, здійснюючи операції на власний розсуд, але в інтересах клієнта.
2. Забезпечення посередництва в організації випуску та первинному роз­міщенні цінних паперів. У даному разі банк може готувати документацію та умови випуску цінних паперів, здійснювати реєстрацію емісії у державних органах, організовувати рекламні компанії, добирати інвесторів, створювати групи передплати з числа інших фінансових установ.
3. Виконання агентських послуг з платежів за цінними паперами клієнта. Банк може, з одного боку, проводити виплати дивідендів за акція­ми, процентів за облігаціями, погашати боргові цінні папери при настанні строків їх погашення, а з іншого,- здійснювати інкасацію платежів, що на­лежать за цінними паперами клієнта.
4. Виконання функцій незалежного реєстратора цінних паперів.
5. Реінвестування дивідендів, процентів та інших доходів, отриманих за цінними паперами.
6. Зберігання, охорона, перевезення та пересилання цінних паперів за дорученням клієнта.
7. Реалізація повноважень з голосування на щорічних зборах акціонерів у разі, якщо власник акцій, передаючи їх у довірче управління банку, одно­часно доручає йому відповідне право голосу.
8. Створення різного роду резервних фондів для страхування фінансових ризиків за операціями з цінними паперами клієнта.
Зазначеними послугами не вичерпується увесь спектр трастових опе­рацій банків із цінними паперами, однак вони можуть скласти базовий набір для вітчизняних кредитних установ на початкових етапах формування ринку банківських послуг.
Окрім трастових послуг, заслуговує на увагу такий важливий напрямок банківської діяльності, як надання клієнтам кваліфікованих консультацій та інформації з різноманітних аспектів управління фінансами та організації господарської діяльності. Досвідчені фахівці банку можуть надавати клієнтам роз'яснення, інформацію, консультації з різного роду банківських, правових і фінансових питань, проблем ведення бізнесу та особистого господарства.
У цьому виді банківських послуг до числа найперспективніших на­прямків можна віднести:
- консультації з питань застосування законодавчих, нормативних та інших актів, що регламентують господарську діяльність;
- підготовку і правову експертизу господарських договорів, зовнішньо­торговельних контрактів, установчих документів різних підприємств, доку­ментів на отримання ліцензій з певних видів діяльності;
- консультації з організації і ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, фінансового планування і контролю, складання кошторисів, каль­куляції собівартості продукції, питань ціноутворення, організації розрахунків з контрагентами;
- консультації з питань діяльності на фондовому і валютному ринках, прогнозування динаміки валютних курсів і курсів цінних паперів, інвесту­вання коштів, маркетингу, управління активами фірм, зовнішньоекономіч­ної діяльності;
- консультації із загальних питань ведення бізнесу - збільшення ка­піталу підприємства, реорганізації, злиття, придбання інших компаній;
- консультації та рекомендації клієнтам - фізичним особам з питань купівлі  і продажу цінних паперів,  нерухомості  та інших активів, управління
доходами, а також оптимальних напрямків інвестування коштів;
- збір, аналітичну обробку та надання клієнтам найрізноманітнішої інформації про тенденції розвитку економіки на макрорівні, фінансовий стан, особливості господарювання, місце контрагентів на ринку, обмінні курси іноземних валют, поточну, господарську кон'юнктуру, стан світових ринків різних товарів та інші дані.
Реальні перспективи розвитку в банківській практиці нашої країни можуть мати деякі послуги, реалізація яких вимагає від персоналу банків глибоких знань особливостей функціонування господарюючих суб'єктів різних галузей економіки. Такого роду послуги можуть надаватися як у рамках уже існуючих кредитно-розрахункових відносин банків з основним контингентом клієнтури, так і в окремому порядку, на договірних засадах, що сприяє залученню нових клієнтів. Серед зазначених операцій важливе місце можуть посісти:
- аудиторські послуги, що передбачають проведення комплексної пере­вірки банком усієї фінансово-господарської діяльності клієнта або окремих її аспектів;
- маркетингові послуги, пов'язані з пошуком нових ринків збуту для клієнта, організацією рекламної компанії, добором партнерів, зацікавлених у господарських стосунках із клієнтом;
- гарантійні послуги, надання яких пов'язане з видачею банком зобо­в'язань за клієнта, виконання яких передбачає здійснення різних грошових виплат;
- виконання окремих внутрішніх операцій клієнтів - таких, як ведення бухгалтерського обліку, касового господарства, управління фінансами, ви­плата заробітної плати, регулювання постачання і збуту та деякі інші функції внутрішнього управління компанією;
- організація інженерно-економічних експертиз, що включають пере­вірку проектно-кошторисної документації на будівництво нового, розширен­ня і модернізацію діючого виробництва, контроль за реалізацією проектів та відповідністю фактичних затрат кошторисній вартості, експертні роботи, по­в'язані з фінансуванням проектів.
Розглянуті операції можуть загалом вигідно доповнити стандартний набір кредитно-розрахункових операцій комерційних банків, що є важливою перевагою у конкурентній боротьбі за залучення нових клієнтів та утриман­ня наявних. Ширший асортимент послуг створює надійнішу основу для ефективного функціонування банку.
Водночас слід відзначити, що необхідною умовою утримання стійких позицій на ринку банківських послуг є не лише впровадження у чинну прак­тику банків нових видів операцій, а й постійне вдосконалення традиційних напрямків обслуговування клієнтури. Насамперед це стосується розрахунко­вих та депозитно-позичкових операцій.
Проведення комплексу заходів щодо широкомасштабної автоматизації й комп'ютеризації банківської діяльності, запровадження передових технологій та ефективних систем зв'язку сприяють суттєвому прискоренню розрахунків і підвищенню якості обслуговування клієнтури. Нині чинна в Україні систе­ма електронних міжбанківських платежів наближається до рівня відповідних систем розвинутих країн світу.
Перспективним напрямком розвитку ринку банківських послуг у цій сфері може стати розміщення електронних терміналів банків безпосередньо в офісах клієнтів та проведення розрахункових операцій через модемний зв'язок. Така форма взаємовідносин дає змогу значно економити витрати коштів і часу як клієнта, так і самого банку. Крім того, поширеним видом послуг у банківській практиці розвинутих країн є управління клієнтом своїм рахунком по телефону за допомогою узгодженого з банком паролю, що нині вже використовуеться у декількох банках.
Зростання обсягів і подальше вдосконалення депозитних послуг може здійснюватися через автоматизацію вкладних операцій, пошук та запровад­ження нових форм взаємовигідного співробітництва банку з клієнтами. До таких форм можна віднести відкриття деяких нових видів депозитних ра­хунків, поширених у банківській практиці промислово розвинутих країн, наприклад:
- депозитні рахунки грошового ринку, що є, по суті, депозитами до за­питання, рівень процентних ставок за якими регулярно (наприклад, щотиж­ня) коригується відповідно до змін ринкової норми банківського процента або встановлюється згідно із середнім процентом за державними облігація­ми. Ув'язування рівня процентних ставок за вкладами з доходністю держав­них цінних паперів може стати додатковим фактором довіри клієнтів до бан­ку, спонукаючи їх розміщувати вільні ресурси на таких рахунках;
- рахунки "зв'язаних послуг", операції за якими передбачають надання цілого комплексу послуг, включаючи дозвіл на виписування чеків понад за­лишок на рахунку, надання сейфу, кредитної картки, скорочення процентів за деякими видами кредитів.
Останній із переліку зазначених рахунків тісно пов'язаний з удоскона­ленням банківської діяльності щодо надання кредитних послуг. Подібне вдосконалення може грунтуватися на застосуванні таких форм і методів ор­ганізації кредитних відносин банку з позичальниками, як овердрафт, револь-верне кредитування, кредитні картки.
Овердрафт у межах узгодженого ліміту дає змогу клієнтові виписувати чеки або платіжні доручення на суми, що перевищують залишок коштів на його поточному рахунку. Такі кредити мають здебільшого короткостроковий характер і дають змогу покрити витрати, які тимчасово перевищують надход­ження коштів на рахунок. Вигідність овердрафту полягає в можливості пози­чальника користуватися кредитом лише в тих сумах, які йому необхідні. При цьому процент за овердрафтом нараховується щоденно на суму кредиту, що є важливим фактором раціонального використання клієнтами своїх коштів.
Револьверний кредит надається банком клієнту повністю або частинами і відновлюється в міру погашення раніше використаних частин кредиту. Зручність для клієнта цієї форми кредитування пов'язана з тим, що дає змо­гу позичальникам постійно мати у своєму розпорядженні певну суму, яка відновлюється після повернення здійснених виплат.
Операції з кредитними картками є ефективним методом надання спожив­чого кредиту фізичним особам, бо дають їм змогу швидко розрахуватися з торговельними організаціями за товари і послуги. При цьому банк бере на се­бе оплату витрат позичальника в рамках відкритої на його ім'я кредитної лінії. Практика роботи з кредитними картками вже з'явилась майже у всіх банках першої групи, один із перших таку послугу надав “Пиватбанк”.
Конкуренція у банківській галузі так загострилася, що постійний пошук і впровадження нових видів послуг стає для багатьох банків питанням не лише лідерства, але й виживання. Одна з інновацій полягає у створенні дебетової карточки, яка застосовується як при проведенні електронних комерційних операцій, так і у банкоматах. Поки що існуючі дебетові карточки не приймаються в якості електронного платежу, оскільки персональні комп'ютери при їх використанні  не можуть забезпечити  потрібної міри безпечності, як це можливо, наприклад, для кредитних чи оффлайнових дебетових карток, що емітуються банками- членами міжнародних асоціацій VISA i Master Card.
Операції з платіжними картками в Україні, за експертними оцінками  складають 15-20% від загального обсягу грошових розрахунків. І це вважається досить непоганим показником, оскільки ринок платіжних карток у нас ще молодий, а клієнтська база недостатньо розвинута.
Помітно впливає на зацікавлений попит на карткові продукти в Україні рівень добробуту потенційних клієнтів. Ринок платіжних карток може оцінюватися з двох позицій: 1- рівень купівельної спроможності низький, отже переважна більшість людей навряд чи їх придбає;  2 - платоспроможні громадяни надають перевагу платіжній картці швидше як засобу розрахунку. Отже, зважаючи на фінансові можливості співвічизників, попит на карткові продукти умовно можна назвати задоволеним.
Розширення обсягу ринку платіжних карток в Україні багато в чому залежить від банків, що впроваджують цей вид послуг, від проведеної ними рекламної компанії. Більшість потенційних клієнтів недостатньо знає про перевагу безготівкових розрахунків. Тому необхідно вдатися до продуманої стратегії маркетингу.
Сьогодні все більшу популярність у сфері банківських послуг одержують технології без проводів. Услід за брокерськими компаніями і банки розширюють розвиток і надання своїх послуг методом передачі даних через мобільні телефони. Застосування нових технологій дозволяє банкам з'єднати свої інтернет-підрозділи з обслуговуванням по мобільних телефонах. Саме це поєднання має найкращі перспективи для підвищення якості обслуговування клієнтів.
Першими у цьому напрямку стали Harric Bank i Bank of Amerika, які вкінці 1999 р. започаткували проекти "мобільних" фінансових послуг. За допомогою телефонів клієнти можуть оплачувати рахунки, переміщувати кошти у будь-який час.
Вперше в Україні завдяки технології GSM - banking абоненти компанії "Київстар GSM", використовуючи мобільний термінал та АМС - повідомлення, можуть здійснювати платежі без особистої присутності. Ця новинка впроваджується Приватбанком за допомогою пластикових карток Starcard. Користуючись пластиковою карткою, абоненти компанії "Київстар GSM" зможуть здійснювати платежі за товари і послуги у понад 12 млн. торгівельних і сервісних точок, а також одержувати готівку у більш як 560 тис. банкоматів не лише в Україні, а й за кордоном.
Інший приклад, проект АППБ "Аваль" та компанії мобільного зв'язку МTC, який дасть змогу управляти банківським рахунком за допомогою стільникового зв'язку та передбачає використання технології захисту трансляцій, ліцензованих системами VISA та Eurocard /Master Card. Разом з тим ці способи є порівняно дорогими для українських клієнтів.
У зв'язку з цим в Україні запроваджено спосіб віддаленого банківського обслуговування -  дистанційне управління рахунком по телефону. Технологією дистанційного управління рахунком по багатоканальному телефону передбачається, що клієнт у режимі тонового наказу, натискуючи клавіші на своєму телефоні дає розпорядження банківському комп'ютеру.
В Україні є досить позитивних чинників для розвитку системи інтернет-комерції. Так, запроваджено СЕП НБУ, системи біржових торгів, корпоративні платіжні системи (у т.ч. "Клієнт-банк") ряду комерційних банків. Банки, юридичні  і фізичні особи набули значного досвіду роботи з міжнародними платіжними системами VISA, Master Card, Amerikan Еxpress тощо. Працює кілька карткових проектів. У низці банків запроваджено систему грошових переказів Vestern Union. Завдяки цьому не лише банки, а й багато інших клієнтів зрозуміли і оцінили можливості системи розрахунків.
З огляду на економічну ситуацію в Україні та можливості сучасних Інтернет-компаній реалізація не лише значних проектів електронної комерції (Інтернет - банки, біржі, брокерські контори), а й узагалі будь- яких проектів в Інтернеті за рахунок власних джерел фінансування практично неможлива. Для досягнення належного рівня і серйозного виходу на ринок українським Інтернет- компаніям потрібні інвестиції, інакше місце у цій перспективній сфері, яку в Україні ще не розподілено, займуть іноземні інвестори.
Розглянуті напрямки розвитку ринку банківських послуг можуть сприя­ти розширенню сфери діяльності комерційних банків в Україні, їх адаптації до нових умов ринку і зростаючих потреб клієнтури у повноцінному комп­лексі послуг, адекватному вимогам сучасного стану економіки.